Castrol

Castrol

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Gearolie
Viskositet:
80W-90
Applikationer:
Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
1 Liter Dunk 82.62 DKK pr. Liter
83 DKK
I total:
83 DKK

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H330: Livsfarlig ved indånding.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...


Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG