Castrol

Castrol

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Gearolie
Viskositet:
75W-90
Applikationer:
Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
20 Liter Kanister 99.78 DKK pr. Liter
1996 DKK
I total:
1996 DKK
60 Liter Fad 103.42 DKK pr. Liter
6205 DKK
I total:
6205 DKK
208 Liter Fad 90.01 DKK pr. Liter
18722 DKK
I total:
18722 DKK

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.


Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG