Castrol CHAIN LUBE RACING

Castrol CHAIN LUBE RACING

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Motorcykel-produkter
Viskositet:
Applikationer:
Motorcykel, Quad/ATV
Egenskaber:
Universal
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
400 Milliliter Spraydåse 257.00 DKK pr. Liter
103 DKK
I total:
103 DKK
Castrol Chain Lube Racing - et moderne fuldsyntetisk motorcykel-kædesmørestof som sætter nye standarder ved kædesmøring.

Udviklet til bekæmpelse af korrosion med hjælp af en kemisk reaktion og til at modstå vandudvaskning, sådan at der forbliver en jævn film til beskyttelse af aggresive medier.

Kendetegn:

  • Velegnet til standard,- o-ring- og x-ring-kæder

  • Danner en langlivet halvtransparent tørsmørefilm med usædvanlig god modstandskraft mod højfartsnedkastning og vandudvaskning

  • Friktionslav belægning for reduceret drifstemperatur og længere levetid af kæden

  • Fremragende beskyttelse mod metalkorrosion gennem fugtog salt

  • Videreudviklet dæmpningsydelse ud over en bred temperaturskala

  • Grand Prix-produktrække

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H315: Forårsager hudirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P302: VED KONTAKT MED HUDEN:
P352: Vask med rigeligt vand/…
P332: Ved hudirritation:
P313: Søg lægehjælp.
P410: Beskyttes mod sollys.


Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG