Castrol AXLE EPX 90

Castrol AXLE EPX 90

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Gearolie
Viskositet:
90W
Applikationer:
Brugskøretøj, Bus, Lastbil, Personbil,

Traktor

Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
500 Milliliter Dunk 119.80 DKK pr. Liter
60 DKK
I total:
60 DKK
1 Liter Dunk 93.37 DKK pr. Liter
93 DKK
I total:
93 DKK
20 Liter Kanister 35.59 DKK pr. Liter
712 DKK
I total:
712 DKK
60 Liter Fad 45.58 DKK pr. Liter
2735 DKK
I total:
2735 DKK
208 Liter Fad 41.33 DKK pr. Liter
8597 DKK
I total:
8597 DKK
Castrol AXLE EPX 90 er en gearolie til høj belastede manuelle- og akselgear i personbiler og brugskøretøjer, som påkræver et smørestof ifølge API GL-5.

Specifikationer:

  • API GL 5

  • ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A

  • Mercedes Benz driftsstof-bestemmelse blad 235.0

  • MAN 342 typ-M1

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H330: Livsfarlig ved indånding.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...


Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG