Castrol

Castrol

Tilgængelighed:
Er på lager
Kategori:
Motorolie
Viskositet:
5W-30
Applikationer:
Personbil
Egenskaber:
Gratis levering
Alle priser er inkl. MOMS
1 Liter Dunk 83.56 DKK pr. Liter
84 DKK
I total:
84 DKK
1 Liter Dunk 83.56 DKK pr. Liter
84 DKK
I total:
1008 DKK
Minimum ordre: 12
5 Liter Kanister 66.70 DKK pr. Liter
333 DKK
I total:
1332 DKK
Minimum ordre: 4
5 Liter Kanister 77.10 DKK pr. Liter
385 DKK
I total:
385 DKK
20 Liter Kanister 60.06 DKK pr. Liter
1201 DKK
I total:
1201 DKK
60 Liter Fad 66.50 DKK pr. Liter
3990 DKK
I total:
3990 DKK
208 Liter Fad 53.52 DKK pr. Liter
11132 DKK
I total:
11132 DKK

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H301: Giftig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311: Giftig ved hudkontakt.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331: Giftig ved indånding.
H361f: Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...


Priserne er inklusive moms inden for Danmark.
Leveringstid er arbejdsdage

mcdaekonline.dk - et tilbud fra Delticom AG